Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Inicijativa Odbora za društvene djelatnosti.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.09.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija o stanju mostova u okviru prenesene nadležnosti Grada Sarajeva Zakonom o vodama Kantona Sarajevo, odnosno u okviru nadležnosti Grada Sarajeva iz Ustava Kantona Sarajevo.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica