Rok:
Status: Primljeno k znanju
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova:
Tema programirana: 29.01.2020. , 25.03.2020.
Tema realizirana: 26.02.2020.
Napomena:

Informacija primljena k znanju na 36. sjednici Gradskog vijeća održanoj 26.02.2020. godine.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik