Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Ustav Kantona Sarajevo, važeći zakonski propisi za oblast lokalne samouprave i Statut Grada Sarajeva.
Tema programirana: Po potrebi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija će da sadrži pregled aktivnosti na ovom području djelovanja, u skladu sa navedenim pravnim osnovom i reformskim procesima.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik