Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Ustav Kantona Sarajevo, važeći zakonski propisi za oblast lokalne samouprave i Statut Grada Sarajeva.
Tema programirana: Po potrebi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija će sadržavati pregled aktivnosti na ovom području djelovanja, u skladu sa navedenim pravnim osnovom i reformskim procesima, ako ih bude.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica