Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Priprema izrade Statuta Grada Sarajeva.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva.
Tema programirana: Kad se steknu uslovi a prije razmatranja Nacrta Statuta Grada Sarajeva
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Opisan u naslovu.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica