Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informativni materijal
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 74. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 21.11.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Gradonačelnik
upućuje molbu Ombudsmenu BiH za ljudska prava da ustupi Gradu Sarajevu godišnji izvještaj kako bi se u vidu informativnog materijala dostavio Gradskom vijeću


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik