Rok:
Status: Usvojen
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Član 74. Statuta Grada Sarajeva – informiranje gradskih vijećnika o određenim pitanjima od interesa za građane
Tema programirana: 29.06.2016.
Tema realizirana: 29.06.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Općinskog vijeća Novo Sarajevo.
Na prijedlog Odbora za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj usvojen zaključak.
Informacija primljena k znanju.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik