Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 27.09.2017.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: INFORMACIJA O SARADNJI SA AARHAUS CENTROM IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLIŠA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA