Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 25.10.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija o realizaciji Memoranduma o saradnji između Grada Sarajeva, Nevladine organizacije „Naša perspektiva“ i Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA)


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica