Rok:
Status: Primljeno k znanju
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 25.10.2023.
Tema realizirana: 25.10.2023.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija o realizaciji Memoranduma o saradnji između Grada Sarajeva i Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica