Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH, a shodno članu 8. stav 3. alineja 1. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH i članu 11. Statuta Grada Sarajeva, što ukazuje i na potrebu informisanja Gradskog vijeća o navedenoj saradnji.
Tema programirana:
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija će biti bazirana na pokazateljima iz redovnog rada Službe, te pribavljenim od Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i crkvama Gradskog vijeća Grada Sarajeva;


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik