Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH, a shodno članu 8. stav 3. alineja 1. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH i članu 11. Statuta Grada Sarajeva, što ukazuje i na potrebu informisanja Gradskog vijeća o navedenoj saradnji
Tema programirana: 27.06.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija će biti bazirana na pokazateljima iz redovnog rada Gradonačelnika, te pribavljenim od Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i crkvama Gradskog vijeća Grada Sarajeva.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik