Rok:
Status: Primljeno k znanju
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina i Odluka o načinu i postupku realizacije obaveze Grada Sarajeva u ostvarivanju prava nacionalnih manjina.
Tema programirana: 29.11.2023.
Tema realizirana: 29.11.2023.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija će sadržavati pregled aktivnosti na ovom području djelovanja, u skladu sa Odlukom o načinu i postupku realizacije obaveze Grada Sarajeva u ostvarivanju prava nacionalnih manjina.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica