Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Članstvo Grada Sarajeva u Savezu općina i gradova u FBiH.
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratki sadržaj materijala:
Detaljno upoznavanje Gradskog vijeća Grada Sarajeva o aktivnostima u Savezu općina i gradova FBiH i srodnim savezima u BiH i regiji.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica