Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Nadležnost Grada Sarajeva u oblasti lokalne zdravstvene zaštite.
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 23.11.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Detaljno upoznavanje Gradskog vijeća Grada Sarajeva o realizaciji aktivnosti iz oblasti lokalnih zdravstvenih službi.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica