Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Svrha sačinjavanja Informacije je upoznavanje Gradskog vijeća Grada Sarajeva sa relizovanim vijećničkim pitanjima i podnesenim vijećničkim inicijativama.
Pravna osnova: Član 148. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20).
Tema programirana: 27.07.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija sadrži pregled odgovora na vijećnička pitanja i realizaciju inicijativa.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica