Rok:
Status: Primljeno k znanju
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 148. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09).
Tema programirana: 31.07.2019.
Tema realizirana: 24.07.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Informacija sadrži pregled odgovora na vijećnička pitanja i realizaciju inicijativa.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik