Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 76. stav 1. Statuta Grada Sarajeva i član 108. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva.
Tema programirana: 25.07.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Putem informacije se gradski vijećnici upoznaju sa realiziranim, odnosno s tokom realizacije određenih vijećničkih pitanja i inicijativa.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik