Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Član 74. stav (1) Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Detaljno upoznavanje Gradskog vijeća Grada Sarajeva o realizaciji aktivnosti iz oblasti turizma u skladu s potpisanim protokolom o poslovno-tehničkoj saradnji s Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica