Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Opisano u naslovu.
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 23.11.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Detaljno upoznavanje Gradskog vijeća Grada Sarajeva o realizaciji aktivnosti iz oblasti turizma u skladu s potpisanim protokolom o poslovno-tehničkoj saradnji s Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica