Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Strategija razvoja Grada Sarajeva 2021.-2027.
Tema programirana: 25.10.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Pregled aktivnosti u 2022. godini u okviru projekta „Skywalk – Sarajevo eye“.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica