Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Odluka o načinu ostvarivanja saradnje Grada Sarajeva sa pravnim i fizičkim licima u oblasti obnove fasada na objektima od kulturno-historijskog značaja („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/08).
Tema programirana: 21.06.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Pregled aktivnosti u 2022. godini u pogledu obnove glavnih uličnih fasada na objektima od kulturno-historijskog značaja na području uže gradske jezgre Sarajeva.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica