Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Upoznavanje Gradskoog vijeća o realizaciji projekta sanacije, restauracije i kolorističke obnove fasada u 2021. godini.
Pravna osnova: Odluka o načinu ostvarivanja saradnje Grada Sarajeva sa pravnim i fizičkim licima u oblasti obnove fasada na objektima od kulturno-histerijskog značaja (Sl. novine KS, broj 36/08).
Tema programirana: 27.04.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Pregled aktivnosti u 2021. godini u pogledu obnove glavnih uličnih fasada na objektima od kulturno-historijskog značaja na području uže gradske jezgre Sarajeva.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica