Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: rogram rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova:
Tema programirana: 28.07.2021.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik