Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Odluka o pristupanju projektu obnove i rekonstrukcije Astronomskog opservatorija Trebević („Službene novine Kantona Sarajevo, broj 41/21).
Tema programirana: 27.12.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacijom o realizaciji projekta obnove Astronomske opservatorije Trebević informiše se Gradsko vijeće o realizovanim aktivnostima na ovom projektu.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica