Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Upoznavanje Gradskog vijeća o realizaciji pilot projekta “Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljavanje)” - Model EE. u 2021. godini.
Pravna osnova: Zakon o energetskoj efikasnosti FBiH (Sl. novine FBiH, broj 22 /17) i Sporazumi.
Tema programirana: 25.05.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Pregled aktivnosti u 2021. godini u okviru pilot projekta “Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljavanje)” - Model EE.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica