Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Odluka o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su vlasništvo Velade Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH, broj 97/19), Ugovor za izradu glavnog projekta 08/04-11-591- 4/21.
Tema programirana: 29.03.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Pregled aktivnosti u 2022. godini u okviru projekta „Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i adaptacije objekta bivše zgrade SDK kod Vječne vatre u Sarajevu“.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica