Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Potrebno je da Gradsko vijeće bude redovno informirano o mjerama i aktivnostima provedenim s ciljem realizacije odluke Gradskog vijeća o pristupanju projektu.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva.
Tema programirana: 29.03.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija o realizaciji projekta.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica