Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Informisanje Gradskog vijeća.
Pravna osnova: Član 74. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 25.05.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Kroz Informaciju se Gradsko vijeće upoznaje sa poduzetim aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje poslovnog objekta Vidikovac.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica