Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 26.04.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Pregled aktivnosti u 2022. godini u okviru projekta izgradnje mreže za odvodnju fekalnih otpadnih voda objekta koji je lociran uz dolaznu stanicu Trebevićke žičare


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica