Rok:
Status: Primljeno k znanju
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova:
Tema programirana: 29.04.2020.
Tema realizirana: 27.05.2020.
Napomena:

Informacija o realizaciji projekta izgradnje biciklističke staze na području Općine Novi Grad na poddionici VI Trasverzale, Informacija o realizaciji projekta izgradnje biciklističke staze na području Općine Novo Sarajevo na poddionici od VI do III Trasverzale i Informacija o realizaciji projekta izgradnje biciklističke staze na području Općine Centar (od Vilsonovog šetališta do spoja sa biciklističkom stazom Općine Centar kod Druge Gimanzije) objedinjena u jedinstvenu informaciju, te naziv Informacije glasi: “Informacija o izgradnji biciklističke staze na području grada Sarajeva”.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik