Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Strategija razvoja Grada Sarajeva 2021.-2027.
Tema programirana: 21.06.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Pregled aktivnosti u 2022. godini o realizaciji projekta izgradnje biciklističke staze na području grada Sarajeva.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica