Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Zakon o vodama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 18/10 i 43/16) i Odluka o pristupanju jedinstvenom Projektu sanacije, investicionog i tekućeg održavanja, te sistemskog održavanja uređenog korita rijeke Miljacke i uređenih korita njezinih pritoka na području grada Sarajeva „Čista rijeka Miljacka“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 50/21).
Tema programirana: 26.04.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Pregled aktivnosti u 2022. godini u okviru projekta sanacije zacijevljenog Bistričkog potoka.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica