Rok:
Status: Primljeno k znanju
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 25.10.2017.
Tema realizirana: 25.10.2017.
Napomena:

Informacija o realizaciji programa mjera i aktivnosti na unapređenju kvaliteta života stanovnika grada Sarajeva u trećoj životnoj dobi je primljena k znanju.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik