Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Potreba praćenja rada i poslovanja Javnog preduzeća u periodu između dva izvještajna perioda od strane osnivača.
Pravna osnova: Osnivački akt Javnog preduzeća i drugi propisi koji regulišu predmetnu oblast.
Tema programirana: 27.09.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Opisan u naslovu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Skupština JP “Sarajevo” d.o.o.