Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Potreba praćenja rada i poslovanja Javne ustanove u periodu između dva izvještajna perioda od strane osnivača.
Pravna osnova: Osnivački akt Javne ustanove i drugi propisi koji regulišu predmetnu oblast.
Tema programirana: 28.09.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Opisan u naslovu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Upravni odbor Javne ustanove