Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. i 74. Statuta Grada Sarajeva, a prema Politici Grada Sarajeva za mandatni period 2016.- 2020.
Tema programirana: Po prijedlogu Gradonačelnika svaka tri mjeseca.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Informiranje o napretku.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik