Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Član 26. i 74. Statuta Grada Sarajeva i Plan djelovanja za mlade Grada Sarajeva.
Tema programirana: 22.07.2020. , 23.12.2020.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija treba da sadrži realizaciju ciljeva i mjera Plana djelovanja za mlade Grada Sarajeva u skladu sa rokovima provedbe definisanim Planom.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik