Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Informisanje gradskih vijećnika o provođenju gradskog propisa.
Pravna osnova: Odluka o usvajanju Plana Grada Sarajeva za prevenciju i smanjenje otpada od hrane i gubitaka hrane 2023.-2026. godina.
Tema programirana: 27.12.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Upoznavanje Gradskog vijeća Grada Sarajeva sa aktivnostima provedenim u skladu sa Planom.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica