Rok:
Status: Razmatran
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 25.01.2017.
Tema realizirana: 13.03.2017.
Napomena:

Informacija primljena k znanju.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: INFORMACIJA O PROVOĐENJU KALENDARA OBILJEŽAVANJA DATUMA I DOGAĐAJA OD ZNAČAJA ZA GRAD SARAJEVO