Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informativni materijal
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 22.11.2017. , 20.12.2017.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: INFORMACIJA O PROVOĐENJU AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI CILJEVA ZACRTANIH U ODLUCI GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA O VI. FAZI PROJEKTA ”SARAJEVO ZDRAVI GRAD” MREŽE ZDRAVIH GRADOVA SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE (INFORMATIVNI MATERIJAL)