Rok:
Status: Primljeno k znanju
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Politika Grada Sarajeva za mandatni period 2016-2020.
Tema programirana: 25.12.2019.
Tema realizirana: 17.12.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Informacija će da sadrži pregled aktivnosti na ovom području djelovanja, u skladu sa navedenim pravnim osnovom.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik