Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Informisanje Gradskog vijeća.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.12.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija će sadržavati relevantne pokazatelje o pripremljenim projektima, podnesenim aplikacijama, odnosno o implementiranim projektima koji su odobreni i finansirani iz međunarodnih i lokalnih fondova.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica