Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Potreba informisanja Gradskog vijeća Grada Sarajeva o projektima u kojima učestvuje Grad Sarajevo.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva.
Tema programirana: 28.12.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija će sadržavati relevantne pokazatelje i činjenice iz djelokruga rada Odsjeka za pripremu projekata, odnosno o implementiranim projektima koji su odobreni i finansirani iz međunarodnih i lokalnih fondova.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica