Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Odluka o pokretanju postupka prestanka Društva sa ograničenom odgovornošću za realizaciju aktivnosti održavanja Zimskog Evropskog olimpijskog omladinskog festivala 2019. („EYOF 2019“ d.o.o.)
Tema programirana: 26.02.2020.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik