Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Nemogućnost donošenja regulacionih planova iz nadležnosti Grada Sarajeva.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva
Tema programirana: 30.03.2022. 29.06.2022.; 28.09.2022. ; 17.12. 2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratatk sadržaj materijala:
Informacije o napretku ostvarenom u procesu donošenja Urbanističkog plana za urbano područje Sarajeva, a u kontekstu provođenja mjera zaštite ventilacionih koridora.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica