Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Potreba informisanja Gradskog vijeća o realizovanoj saradnji koju je Grad Sarajevo ostvario sa pobratimskim i partnerskim Gradovima.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva („Službene novine Knatona Sarajevo“, broj 34/08 - prečišćeni tekst).
Tema programirana: 21.12.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Opisan u naslovu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica