Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva („Službene novine Knatona Sarajevo“, broj 34/08 - prečišćeni tekst).
Tema programirana: 27.12.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija o privrednoj saradnji Grada Sarajeva sa pobratimskim i partnerskim gradovima realiziranoj tokom 2023. godine.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica