Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Prijedlog Odbora za lokalni biznis i turizam s ciljem informisanja gradskih vijećnika o realizaciji ovog projekta Grada Sarajeva.
Pravna osnova: Član 26. stav 1. i član 74. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/08 - prečišćeni tekst).
Tema programirana: 26.07.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Sadržan u naslovu materijala.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica