Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Strateški cilj jeste da Grad Sarajevo bude čuvar, grad koji štiti ugrožene i nemoćne, čuvar mira i pravde, zaštitnik manjina i glas potlačenih, zaštitnik onima kojima je potrebna pomoć za napredak kao što su mladi.
Pravna osnova: Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. i člana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/08 - prečišćeni tekst).
Tema programirana: 21.06.2023. 27.12.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija sadrži pregled implementiranih aktivnosti i stanja planiranih u Strategiji razvoja grada 2021-2027, dio 6. Grad čuvar.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica